Hlavní strana 
 Co jsou přírodní parky? 
 Legislativa 
 Historie 
 Tiskoviny 
 Odkazy 
 O autorech 
    
 PŘÍRODNÍ PARKY: 
  Říčanka  
  Botič - Milíčov  
  Radotínsko - Chuchelský háj  
  Šárka - Lysolaje  
  Draháň - Troja  
  Hostivař - Záběhlice  
  Rokytka  
  Modřanská rokle - Cholupice  
  Košíře - Motol 
  Klánovice - Čihadla  
  Prokopské a Dalejské údolí  
Tyto stránky vznikly
díky podpoře
hl. města Prahy
Vyhláška hlavního města Prahy č. 3/1984 o zřízení oblasti klidu "Botič - Milíčov" a "Říčanka" a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti

Národní výbor hlavního města Prahy se na svém plenárním zasedání konaném dne 28. června 1984 usnesl podle § 39 odst. 2 písm. c) zákona o národních výborech vydat po projednání s obvodním národním výborem v Praze 4 a obvodním národním výborem v Praze 10 podle čl. 94 Ústavy ČSSR a podle § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) toto obecně závazné nařízení:

Čl.1
Zřízení a vymezení oblasti klidu

1) Zřizuje se oblast klidu "Botič-Milíčov" na území ONV v Praze 4 a ONV v Praze 10 a oblast klidu "Říčanka" na území ONV v Praze 10.

2) Vymezení oblasti klidu (popis hranic) je obsaženo v příloze této vyhlášky.

3) Přesné hranice oblastí jsou zakresleny v základní mapě ČSSR v měřítku 1 : 10 000, která je součástí originálu této vyhlášky a je uložena v Pražském středisku státní památkové péče a ochrany přírody, tyto hranice jsou dál
e zakresleny v situačních pláncích, jež jsou přílohou této vyhlášky.

4) Vyznačení hranic oblastí klidu na přístupových cestách zajistí místně příslušné obvodní národní výbory ve spolupráci s odbornými orgány státní ochrany přírody.

Čl.2
Poslání oblasti klidu

Posláním oblasti klidu je zachovat a chránit vymezené části území pro jejich biologické, krajinné a estetické hodnoty a využít je k zotavení občanů, pro jejich odpočinek po práci a k poučení a tím přispět ke zlepšení životního prostředí.

Čl.3
Stavební činnost v oblastech klidu

1) V oblasti klidu "Botič-Milíčov" a "Říčanka" je možno provádět výstavbu objektů jen na místech k tomu určených podle schválené územně plánovací dokumentace.

2) Pro oblasti klidu se vyhlašuje trvalá stavební uzávěra 1) v tomto rozsahu:

a) V souvisle nezastavěných částech oblastí (ve volné přírodě) je zakázáno:
- umísťovat nové stavby s výjimkou drobných účelových zařízení pro zemědělství, lesnictví,
rybolov a pro účely státní ochrany přírody,
- budovat sportovní zařízení, která
narušují ráz krajiny a vyvolávají potřebu rozsáhlejších
terenních úprav nebo stavebních prací,
- budovat umělé vodoteče nebo zpevňovat stávající vodoteče způsobem, který by postihl
břehové porosty, s výjimkou nezbytných retenčních nádrží,

b) Stavební u
závěra se nevztahuje na stavby základního komunikačního systému a na území určená schválenou územně plánovací dokumentací pro výstavbu objektů. Výjimky z této stavební uzávěry povoluje v odůvodněných případech Útvar hlavního architekta hlavního města Prahy 2).

3) Záměry, studie a projekty staveb, zařízení a úpravy, jež mají sloužit provozu orgánů a organizací, jež v prostoru oblastí klidu vykonávají pravidelnou činnost, mohou být realizovány jen se souhlasem orgánu státní ochrany přírody hl. m. Prahy.

Vyž
adují-li terénní úpravy v souvisle nezastavěných částech oblastí klidu ve volné přírodě povolení podle zvláštních předpisů 3), mohou příslušné orgány vydat toto povolení jen se souhlasem orgánu státní ochrany přírody v hl. m. Praze.

Čl.4
Ochrana přírody v oblastech klidu

1) Stromy a keře rostoucí mimo les v oblastech klidu patří i v případě, není-li naplněn některý z jiných znaků stanovených obecně závaznými právními předpisy 4), do I. kategorie s ohledem na jejich krajinotvornou a estetickou hodnotu, ustanovení zvláštních předpisů o ochraně stromů zůstávají tímto nedotčena 5).

2) Mimo souvisle zastavěné části oblastí klidu ve volné přírodě je zakázáno:

a) tábořit, rozdělávat oheň,

b) kouřit v lesních porostech,

c) rušit klid oblastí křikem nebo jiným hl
ukem, zejména provozem rozhlasových přijímačů a magnetofonů

d) jakýmkoli způsobem poškozovat nebo ničit stromy, keře a rostliny

e) chytat, usmrcovat, záměrně rušit volně žijící živočichy nebo jinak zasahovat do jejich přirozeného vývoje či prostředí

f)
nechávat volné pobíhat psy, znečišťovat území

g) provádět i jiné činnosti, jež by mohly narušit poslání oblasti klidu, zejména umývání motorových vozidel, výměnu oleje, jízdu motorových člunů na vodních plochách a jízdu na koních mimo schválené a vyznačen
é trasy.

Čl.5
Omezení provozu motorových vozidel

1) Motorovým vozidlům je v oblastech klidu povolen pouze průjezd oblastí nebo příjezd na vyhrazená parkoviště po komunikacích podle stanovené místní úpravy silničního provozu 6).

2) V souvisle nezastavěných částech oblastí klidu je stání vozidel povoleno pouze na vyhrazených parkovištích.

3) Výjimky povoluje orgán, který místní úpravu silničního provozu stanovil 7), vždy po vyjádření příslušného odboru školství a kultury. Výjimka může být povolena zejména

a) vozidlům vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících mimo souvisle zastavěné části oblasti klidu 6),

b) služebním vozidlům orgánů a organizací, které v prostoru souvisle nezastavěných částí oblastí klidu provozují nebo vykonávají hospodářskou nebo jinou služební činnost a vozidlům jejich pracovníků k dopravě do práce.

4) Za vydání povolení se nevyměřuje
poplatek 8).

5) V oblastech klidu je zakázáno provozovat sportovní motorismus.

Čl.6
Úkoly kontrolních orgánů

1) Dodržování režimu pro oblasti klidu zabezpečují, sledují a kontrolují příslušné orgány NVP a ONV v Praze 4 a Praze 10 a na základě pověření ONV též orgány příslušných MNV, jakož i orgány VB v rámci své působnosti. Uvedené orgány přitom spolupracují s Pražským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody a dalšími společenskými organizacemi.

2) Orgány a organizace uvedené v odst. 1) pečují
o ochranu a rozvoj oblastí klidu a vedou jejich návštěvníky a uživatele k dodržování ustanovení této vyhlášky.

Čl.7
Sankce

O porušení povinností stanovených touto vyhláškou, pokud jsou přestupkem, platí obecné předpisy o projednávání přestupků 9).

Čl.8
Spo
lečná a závěrečná ustanovení

1) Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů chránících speciální zájmy v oblastech klidu 10).

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 10. 1984.


Primátor hlavního města Prahy
Ing. František Štafa v. r.


T
ajemník Národního výboru hlavního města Prahy
Jaroslav Blažíček v. r.

1) § 32 písm. d), § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
2) § 41 odst. 4 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 3) § 32 písm. d), § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
4) § 2 vyhl. č. 142/1980 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, postupu při výjimečném povolo
vání jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů
5) zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, vyhl. č. 54/1958 Ú.l., kterou se určují chráněné druhy rostlin a podmínky jejich ochrany, zákon č. 61/1964 Sb. a další
6) § 38 odst. 2 pí
sm. a) vyhlášky č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu ve znění
pozdějších předpisů
7) § 54 odst. 2 vyhl. č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu
8) § 3 vyhl. č. 7/1979 Sb. NVP, o stání vozidel na území hl. m. Prahy (Parkovací řád) a o
odtahování vozidel
9) zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování soc. pořádku
10) vyhláška č. 4/1979 Sb. NVP, o užívání povrchových vod na území vyhláška NVP č. 8/1980 Sb., o čistotě na území hl. m. Prahy (novelizace vyhl. č. 2/1982 S
b. NVP)
11) vyhláška NVP č. 2/1981 Sb., o zřizování, údržbě a ochraně veřejné zeleně na území hl. m. Prahy

Příloha 1

Vymezení oblastí klidu

1. Oblast klidu "Botič-Milíčov"
zahrnuje Milíčovský les a rybníky, část údolí Botiče a údolí
Pitkovického potoka. Je vymezena od východu hranicí, která vychází od zámku
v Petrovicích, sleduje severní svahy Botiče a Pitkovického potoka, včetně
přirozených bočních zářezů, až po Lipany, kde se stáčí k jihu a posléze k
západu podél jižních svahů Pitkovického potoka. V Kř
eslicích se hranice
oblasti prudce lomí k jihu, u Černého rybníka splývá s administrativní
hranicí hl. m. Prahy a pokračuje západně přes Újezd ke Kateřinkám, kde se
přimyká k Milíčovskému lesu, obrací se k severu a postupuje na východ přes
Botič k výchozím
u bodu. Vymezená oblast se dotýká katastrálních území
Kolovrat, Benic, Uhříněvsi, Pitkovic, Křeslic, Petrovic, Újezda a Hájů.
Celková rozloha oblasti klidu činí cca 825 ha.

2. Oblast klidu "Říčanka"
zahrnuje údolí Říčanského potoka s Uhříněvskou oborou, Podleský rybník,
Rohožník a
soustavu rybníků v Dubči a Lítožnici. Západní hranice sleduje okraj lesního
porostu Uhříněvské obory a pokračuje podél toku Říčanského potoka. Výchozí
hranice vede od Uhříněvské obory k Netlukám, směřuje po staré síti polních
ce
st k Dubči, postupuje podél okraje lesního porostu u Lítožnice, kde se
lomí k západu, překračuje Říčanský potok a navazuje na západní hranici
oblasti. Oblast klidu "Říčanka" zasahuje katastrální území Uhříněvsi a Dubče
s celkovou rozlohou cca 420 ha.

Vyme
zení oblastí klidu bylo provedeno podle základní mapy ČSSR 1 : 10
000 na návrh aktivů státní ochrany přírody a odborů školství a kultury
obvodních národních výborů v Praze 4 a 10, Pražským střediskem státní
památkové péče a ochrany přírody po dohodě s Útva
rem hlavního architekta hl.
m. Prahy.

Příloha 2

 

 ·  copyright © 2005 Jan Chvátal  ·  chvataljan@seznam.cz  ·